Thursday 16 January 2020

Ananda Valli Taittiriya Upanishad MeaningsThe Taittriya Upanishad of Krshna Yajur Veda has three chapters : 

(1) Shiikshavalli
(2) Brahmaanandavalli ( anandavalli )
(3) Bhriguvalli